Jak przemysł może współpracować z EMSO?

EMSO, czyli European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory jest europejską rozproszoną infrastrukturą badawczą, która zajmuje się obserwacją oceanów w celu lepszego zrozumienia zjawisk zachodzących w ich obrębie i pod nimi oraz w celu wyjaśnienia krytycznej roli, jaką zjawiska te odgrywają w szerzej rozumianych systemach ziemskich.

Infrastruktura EMSO umożliwa badanie interakcji między geosferą, biosferą, hydrosferą i litosferą, w tym zagrożeń naturalnych, zmian klimatycznych i ekosystemów morskich. Węzły EMSO zostały rozmieszczone w kluczowych miejscach na morzach europejskich, począwszy od Arktyki, poprzez Atlantyk i Morze Śródziemne, aż po Morze Czarne. EMSO to konsorcjum partnerów dzielących obiekty naukowe (w tym dane, instrumenty, zdolności obliczeniowe i magazynowe) w ramach realizacji wspólnej strategii. Formalnie jest to konsorcjum europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC).

EMSO poprzez swoją działalność EMSO oferuje dane i usługi dla zróżnicowanej grupy użytkowników. Mogą z nich korzystać naukowcy, przemysł oraz instytucje publiczne. Można ich używać m.in. do określania polityki ochrony środowiska w oparciu o dane naukowe.

 

Jak przemysł może współpracować z EMSO?

• EMSO ERIC to zintegrowany system innowacyjnych czujników morskich, który oferuje przemysłowi usługi, technologie i know-how i technologie. Obejmują one:
• Dostarczanie wiedzy naukowej i specjalistycznej infrastruktury w celu zatwierdzania, testowania i przyczyniania się do rozwoju nowych prototypów czujników i/lub platform obserwacyjnych (stacjonarnych lub ruchomych)
• Zapewnienie technologii obserwatorium stacjonarnego, w tym gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, które mogłoby zoptymalizować gromadzenie danych
• Usprawnienia operatorów morskich w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych morskich do celów planowania i eksploatacji
• Stymulowanie konkurencji i innowacji w istniejących i powstających sektorach gospodarki morskiej
• Wzbogacanie danych przedsiębiorstwa poprzez dostęp do innych istotnych zbiorów danych
• Dostarczenie podwodnych kabli komunikacyjnych nie tylko do przesyłania danych, ale także do pozyskiwania zmiennych oceanograficznych z integracją określonych czujników
• Udostępnienie platformy do udostępniania danych i produktów związanych z danymi w celu wspierania badań europejskich
• Zapewnienie stanowisk testowych i platform innowacyjnych.

 

Kontakt z EMSO