Gdy nauka spotyka Wielką Naukę

 

Instytucje Wielkiej Nauki jak CERN, ESA, ESS, ESO oraz F4E oferują uczelniom wyższym i instytucjom naukowym szereg możliwości współpracy. Umożliwiają zespołom naukowców prowadzenie eksperymentów i doświadczeń z wykorzystaniem ich unikalnego i zaawansowanego technologicznie zaplecza badawczego. Niektóre przyznają również granty pozwalające na ich sfinansowanie.

 

Uczelnie wyższe i instytuty naukowe odgrywają ogromną rolę w innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarce. Projekty Big Science i wiążąca się z nimi innowacyjna działalność firm to dla nich szansa na nawiązanie relacji przynoszących obopólne korzyści. Otwierając się na współpracę z rynkiem, mogą:

  • pozyskiwać finansowanie na własną działalność badawczo – rozwojową;
  • komercjalizować wyniki swoich badań;
  • dokonywać transferu technologii do przemysłu i kreować jego rozwój;
  • nawiązywać współpracę na poziomie konsorcjów czy klastrów integrujących środowisko naukowe i biznesowe;
  • kreować rynek pracy przez kształcenie funkcjonujących na nim wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Wzrost współczesnych rynków, zarówno tych lokalnych, krajowych, jak i międzynarodowych opiera się o wdrażanie innowacji. By tak się działo, muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki, takie jak dostęp do zasobów wiedzy i nowych technologii, rozbudowane zaplecze badawczo-rozwojowe oraz dostępność wysokowykwalifikowanych pracowników. Te elementy oferty uczelni wyższych i instytucji naukowych stanowią kluczową wartość na rynku wysokich technologii, również na rynku Big Science. Mogą one zaprezentować swoją ofertę rejestrując się w bazie BIG SCIECNE HUB.

 

Dołącz do BIG SCIENCE HUB

Przeglądaj baze

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content