Jak przemysł może współpracować z CERN?

Organizacje Big Science, to ośrodki dysponujące wielomiliardowymi budżetami. Rozdysponowują je na finansowanie codziennej działalności, jak i inwestycje związane z innowacjami. Możliwości współpracy z tego typu ośrodkami stoją zatem otworem przed przedsiębiorstwami z różnych branż, działającymi na różną skalę – mogą być to zarówno innowacyjne startupy, jak i firmy z sektora MSP. Współpracę mogą one nawiązywać m.in. z CERN, czyli Europejską Organizacją Badań Jądrowych.

 

Zasady współpracy z CERN

Europejska Organizacja Badań Jądrowych ma własne procedury dotyczące zamówień publicznych. Mają one zapewniać przejrzystość i bezstronność postępowań przetargowych. Organizacja nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwami wybranymi na podstawie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytania ofertowe (które są wystosowywane dla zakupów dóbr lub usług o wartości poniżej 200 tysięcy CHF), lub ogłoszenia o przetargach (procedura ta jest uruchamiana dla wszystkich zakupów o wartości powyżej 200 tysięcy CHF). Firma, aby wziąć udział w procedurze przetargowej, musi pozytywnie przejść wstępną weryfikację dokonywaną w oparciu o badanie ankietowe i być zarejestrowana w bazie dostawców CERN. Z reguły w postępowaniach przetargowych CERN mogą brać udział wyłącznie firmy, które mają siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich. Aby dana oferta została wybrana, oferent musi spełniać wszelkie wymogi formalne, techniczne, finansowe oraz proponować najniższą cenę wśród podmiotów biorących udział w postępowaniu. Zapytania przetargowe CERN publikowane są na dedykowanej do tego platformie.

 

Współpraca R&D, licencje oraz usługi CERN

CERN współpracuje z różnego typu przedsiębiorstwami również w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. Mogą być one opracowywane w oparciu o kooperację polegającą na dzieleniu zasobów i technologii firm oraz CERN w obszarach specjalizacji takich jak nadprzewodnictwo, ultra wysoka próżnia, detektory czy ICT. CERN udziela również swoim partnerom komercyjnym i akademickim licencji na wykorzystanie swoich technologii. Świadczy też specjalistyczne usługi technologiczne i doradcze.

 

Firmy typu Spin-off

Jedną z misji CERN jest transfer wiedzy i wyników badań naukowych prowadzonych w organizacji do przemysłu i biznesu. Zachęcanie firm do ich wykorzystywania ma przyczynić się do tego, by finalnym odbiorcą korzyści płynących z efektów prac CERN było społeczeństwo. Jednym z działań, które mają się do tego przyczynić, jest zachęcanie przedsiębiorców do tworzenia firm typu spin-off, czyli przedsiębiorstw powstających, by wykorzystywać (komercjalizować) technologie CERN. Zasady ich tworzenia opisuje CERN Spin-off policy, czyli zbiór zasad określających sposób licencjonowania technologii opracowanych w organizacji oraz czerpania z nich korzyści finansowych. Opisuje on też sposób w jaki spin-offy mogą wykorzystywać zaplecze CERN (w tym zasady dostępu do sprzętu oraz infrastruktury) oraz jego oznaczenia (sposób w jaki mogą posługiwać się logotypami instytutu na rynku komercyjnym). Wyznacza również zasady zaangażowania pracowników CERN w działalność komercyjną CERN (prowadzoną przez sam instytut) a także rolę grupy Knowledge Transfer funkcjonującej w strukturze organizacji.

 

Główne zasady CERN Spin-off Policy to:
  1. CERN promuje i wspiera tworzenie firm typu spin-off, które będą dążyć do wykorzystania i doprowadzenia do wdrażania do użytku Organizacji przez udzielenie:
  2. a) dostępu do technologii CERN, wsparcia technicznego, sprzętu i infrastruktury na korzystnych warunkach, przy czym ich udzielenie zawsze zależy od dostępności zasobów i międzynarodowego statusu prawnego CERN;
  3. b) dostępu do oznakowania etykietami (logotypem) CERN;
  4. c) dostępu do sieci inkubatorów przedsiębiorczości;
  5. d) dostępu do kontaktu z ekspertami doradzającymi w zakresie przedsiębiorczości.
  6. CERN nie inwestuje kapitału w firmach spin-off.
  7. CERN nie przejmuje udziałów / kapitału firm spin-off.
  8. CERN nie udziela żadnego wsparcia finansowego firmom spin-off ze swojego regularnego budżetu.
  9. CERN nie może posiadać swoich reprezentantów w zarządach i radach nadzorczych firm typu spin-off.

 

Gdzie szukać wsparcia?

Uzyskanie pomocy w nawiązaniu współpracy z ośrodkiem możliwe jest poprzez kontakt z ILO (ang. Industrial Liaison Officer), czyli osobą wyznaczoną przez kraj członkowski do koordynowania procesu komunikacji między CERN, a jego obecnymi i potencjalnymi dostawcami. W Polsce funkcję tę pełni Sylwia Wójtowicz, dyrektor ds. Współpracy z Ośrodkami Big Science we Wrocławskim Parku Technologicznym (sylwia.wojtowicz@technologpark.pl).