FAQ – Jak korzystać z Big Science Hub?

Na tej stronie znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania odnośnie publikacji wizytówki firmy/instytucji na portalu BIG SCIENCE HUB. Jeśli nie znalazłeś tu rozwiązania swojego problemu skontaktuj się z nami!

Kto jest administratorem portalu?

Administratorem serwisu jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18.

W bazie kontaktów na portalu Big Science Hub zaprezentować mogą się: osoba prawna, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, instytucje naukowe, fundacje, stowarzyszenia, agencje rządowe, jak również inne krajowe, zagraniczne lub międzynarodowe podmioty prowadzące swoją działalność w ramach zorganizowanej struktury prawnej. Podmioty te powinny być związane z rynkiem nowych technologii, high-tech, innowacji lub z nim współpracować.

Przesyłający wizytówkę firma/instytucja wyraża zgodę na:

 1. Przetwarzanie danych osobowych oraz danych zgłaszanego podmiotu zawartych w wizytówce na potrzeby publikacji na stronie internetowej;
 2. Wykorzystanie logotypu, nazwy lub innych identyfikacyjnych znaków graficznych na stronie internetowej jak również na innych materiałach promocyjnych wykonanych przez Administratora, w celu promocji strony internetowej, w przypadkach, w których znak ten widnieje na materiale jako część strony internetowej;
 3. Dokonywanie zmian redakcyjnych i poprawek omyłek i błędów pisarskich w treści niemających wpływu na merytoryczne informacje zawarte w przesłanej wizytówce.

Przesyłający wizytówkę oświadcza, że:

 1. przesłania wizytówki, wyrażenia stosownych zgód oraz akceptacji niezbędnych postanowień dokonała osoba do tego uprawniona, mogąca składać stosowne oświadczenia woli w imieniu zgłaszanego podmiotu;
 2. posiada wszelkie niezbędne zgody na publikację przesłanych zdjęć i materiałów multimedialnych na stronie internetowej;
 3. posiada wszelkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących na przesłanych fotografiach i materiałach multimedialnych.

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy publikacji wizytówki lub usunięcia jej ze strony internetowej, w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, omyłki, błędy oraz wady prawne opublikowanych materiałów. W razie podniesienia przeciwko Administratorowi zarzutów przez osoby trzecie o naruszenie praw autorskich do materiałów opublikowanych na podstawie przesłanego zgłoszenia, Zgłaszający zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Administratora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia.

Zamieszczenie wizytówki podmiotu na niniejszej stronie internetowej jest bezpłatne.

Nie trzeba. Założyć wizytówkę może każda firma, która ma potencjał do tego, by stać się czy to dostawcą bezpośrednio dla organizacji Wielkiej Nauki, czy też poddostawcą innych dostawców działających na tym rynku.

Tak, przesłanie logotypu na etapie wypełnienia formularza rejestracyjnego jest obowiązkowe. Logotyp musi być nam przesłany w formacie jpg lub png, mieć białe lub bezbarwne tło, mieć co najmniej 72 DPI i rozmiar co najmniej 600×600 px. Prosimy, by nie przekraczał on rozmiaru 1024×768 px.

Materiały multimedialne można przesłać poprzez formularz zgłoszeniowy. Jeśli w trakcie wypełniania nie masz ich gotowych – nic nie szkodzi. Możesz je nam dosłać w dowolnym momencie na adres: bs@technologpark.pl.

Zdjęcia możesz przesłać nam w formacie png lub jpg. Powinny mieć co najmniej 72 DPI i nie być mniejsze niż 1024×768 px.

Pliki do pobrania mogą mieć format: pdf, zip, rar, ppt/pptx, word, xls, jpg, png, mp4. Maksymalna waga plików nie powinna przekroczyć 20 MB.

Filmy powinny zostać przesłane nam w formie linku do serwisu, w którym są opublikowane np. YouTube, Vimeo – dzięki temu osadzimy je na stronie www.

Pamiętaj, żeby poprawnie opisać pliki – ich nazwy będą tytułami wyświetlanymi na wizytówce Twojej firmy/instytucji.

Dla zapewnienia wysokiej jakości bazy, każdą wizytówkę weryfikujemy pod kątem jej poprawności. Po tym czasie Twoja wizytówka ukaże się na stronie. Jeśli uznamy, że ma jakieś braki, skontaktujemy się z Tobą mailowo.

W takim przypadku prosimy o zaznaczenie opcji INNE. Po przejrzeniu Twojej wizytówki skontaktujemy się z tobą, by określić jaką branżę/specjalizację przypisać firmie/instytucji, którą reprezentujesz.

Aby usunąć wizytówkę należy się z nami skontaktować, pisząc na adres: bs@technologpark.pl lub wypełniając formularz kontaktowy.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 2. – poprawy oczywistych omyłek pisarskich w treści przesłanych wizytówek.

  – zamieszczenia jedynie wybranych plików multimedialnych (zdjęć, filmów) przesłanych przez zgłaszającego w przypadku, gdy ich jakość lub ilość może wpływać na czytelność wizytówki, powodować utrudnienia w funkcjonowaniu strony internetowej lub w inny sposób wpływać negatywnie na wygląd lub funkcjonowanie strony.

  – obróbki graficznej zdjęć lub innych materiałów multimedialnych przesłanych przez zgłaszającego w celu ich zoptymalizowania pod kątem publikacji internetowej, w szczególności poprzez zmianę ich formatu, rozdzielczości, kadrowanie, kompresję.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, omyłki, błędy oraz wady prawne opublikowanych materiałów. W razie podniesienia przeciwko Administratorowi zarzutów przez osoby trzecie o naruszenie praw autorskich do materiałów opublikowanych na podstawie przesłanego zgłoszenia, Zgłaszający zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego, zwolnić Administratora z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia.
 4. Niniejsza strona internetowa jest chroniona na podstawie prawa autorskiego, zawiera ona również teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, filmy oraz inne materiały i pliki chronione prawem autorskim. Układ i kolorystyka serwisu stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. Kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików zamieszczonych na stronie jak również całościowego wyglądu poszczególnych witryn strony internetowej bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych zasad. Zmiany wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty zamieszczenia ich zmienionej wersji na niniejszej stronie internetowej.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku błędnego działania niniejszej strony internetowej, jak również za szkody powstałe na skutek pobrania z nich wadliwych treści (zawirusowane pliki, malware) w przypadku, gdy ich źródłem są pliki zamieszczone przez podmioty trzecie względem administratora w ich wizytówkach.
 7. Niniejsza strona internetowa, jak również zasady korzystania z niej i zamieszczania wizytówek podmiotów trzecich podlega prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle użytkowania niniejszej strony internetowej jak również roszczeń związanych z opublikowanymi na niej treściami jest sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.

 

Logo UE

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Skip to content