wn_baner_gsi
Menu
GSI

Centrum Badań Ciężkojonowych GSI (niem. GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH), zostało założone w 1969 roku w Niemczech, w pobliżu miasta Darmstadt. Badania podstawowe prowadzone w GSI ogniskują się wokół oddziaływania ciężkich jonów z materią w ramach fizyki jądrowej, atomowej, fizyki plazmy, ciała stałego oraz biofizyki. Eksperymenty przeprowadzane w GSI mają również na celu weryfikację zasad elektrodynamiki kwantowej, badanie oddziaływania wiązki ciężkich jonów z żywą tkanką, czy modyfikację własności materiałów przy pomocy promieniowania.

Głównymi narzędziami umożliwiającymi przeprowadzanie szerokiego spektrum eksperymentów są dwa współpracujące ze sobą akceleratory UNILAC i SIS oraz Pierścień Akumulujący ESR. System akceleratorów GSI pozwala na przyspieszanie jonów wszystkich naturalnie występujących pierwiastków od wodoru do uranu do szybkości bliskich prędkości światła. Dzięki zastosowaniu Separatora Fragmentów Reakcji Jądrowych (FRS) oraz Pierścienia Akumulującego ESR możliwie stały się również produkcja i badania radioaktywnych jąder atomów nie występujących w przyrodzie.

Urządzenia obecnie działające w GSI to:

  • UNILAC – (ang. UNIversal Linear ACcelerator) oddany do użytku w roku 1975 akcelerator liniowy o długości 120 metrów, służący do przyspieszania jonów do prędkości sięgających około 20% prędkości światła.
  • SIS – (niem. SchwerIonenSynchrotron) synchrotron ciężkich jonów o obwodzie 216 metrów, kontynuujący przspieszanie wiązki jonów z UNILAC-a, umożliwiający osiągnięcie prędkości powyżej 90% prędkości światła.
  • ESR – (ang. Experiment Storage Ring) Pierścień Akumulujący o obwodzie równym 108 metrów, przechowujący wyprodukowane i przyspieszone jony, umożliwiający dalsze badania z ich zastosowaniem.
  • FRS – (niem. FragmentSeparator) separator fragmentów reakcji jądrowych, umożliwiający produkcję nowych i w szczególnych przypadkach bardzo rzadkich isotopów radioaktywnych.

 

Źródło:

http://www.gsi.de

http://en.wikipedia.org/wiki/GSI_Helmholtz_Centre_for_Heavy_Ion_Research

https://www-alt.gsi.de/documents/DOC-2004-Nov-130-3.pdf


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.