tu jestes / strona główna / ESA / Współpraca z ESA
Menu
Współpraca z ESA

Po przystąpieniu Polski do ESA, przed przedsiębiorcami z naszego kraju otworzyły się ogromne możliwości rozwoju na międzynarodowym rynku kosmicznym. Instytucjami wspierającymi ich dążenia są: Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Gospodarki) (resort wiodący w zakresie realizacji polskiej polityki kosmicznej, który reprezentuje Polskę w ESA i na forach poświęconych polityce kosmicznej w UE) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (wspiera rozwój przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym, upowszechnia informacje o ESA, pełni funkcję punktu kontaktowego dla przedsiębiorców zainteresowanych działalnością kosmiczną w Polsce). Obie instytucje na swoich stronach internetowych zaznajamiają zainteresowane podmioty z procedurami i zasadami współpracy z ESA. Bardzo ważną rolę odgrywa Międzyresortowy Zespół ds. Przestrzeni Kosmicznej składający się z sekretarzy lub podsekretarzy stanu z 10 ministerstw zaangażowanych w działalność kosmiczną w Polsce. Zespół koordynuje działania administracji rządowej w tym obszarze i podejmuje kluczowe decyzje, w tym o charakterze finansowym. W Polsce działa również Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, który zrzesza działające w przemyśle kosmicznym podmioty (firmy oraz instytuty badawczo-naukowe) i wspiera polską administrację publiczną w realizacji narodowej polityki kosmicznej.

Programy realizowane przez ESA dzielą się na „obowiązkowe” i „opcjonalne”.

Do uczestnictwa w programach obowiązkowych zobligowane są wszystkie państwa członkowskie, a ich finansowanie jest zapewnione w ramach składki podstawowej.

W ramach programów obowiązkowych należy wymienić:

-         Technology Research Programme (TRP)

-         Scientific Programme

-         General Studies Programme (GSP)

-         Guiana Space Centre (GSC)

-         European Component Initiative (ECI)

Programy te obejmują cześć naukową i technologiczną m. in. badania przestrzeni kosmicznej oraz budowę i wykorzystanie sprzętu służącego takim badaniom, programy naukowe – fizyka systemu słonecznego, astronomia i fizyka podstawowa, podstawowe badania technologiczne, programy edukacyjne, pośrednictwo w przepływie informacji o programach kosmicznych państw. Program obowiązkowy, jako podstawowa działalność ESA ukierunkowuje projekty na rozwój technologii, rozwój instrumentów i przygotowanie misji służących eksploracji przestrzeni kosmicznej. Rozwijane są  tu nowe, innowacyjne technologie, które w przyszłości mogą mieć zastosowania w wielu misjach, także tych o charakterze komercyjnym.

W ramach TRP (Basic Technology Research Programme) rozwijane są nowe technologie od fazy pomysłu do fazy testów modelu danego rozwiązania. Zazwyczaj technologie te osiągają 3 lub 4 stopień gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Levels – TRL).

Dalszy rozwój technologii, jeśli zostaną uznane za kluczowe dla przyszłych misji naukowych, może być kontynuowany w ramach programu CTP  (Science Core Technology Programme). W ramach tego programu pozytywnie ocenione rozwiązania technologiczne przenoszone są na wyższy poziom gotowości technologicznej. Budowane są modele w pełnej skali, testuje się je w warunkach środowiskowych odpowiadających warunkom rzeczywistym. Technologie rozwijane w ramach tego programu implementowane są do misji badawczych ESA.

Program GSP (General Studies Programme) jest podstawą innych programów. Tu prowadzone są prace analityczne, oceniające zasadność zaangażowania w proponowane programy opcjonalne oraz studia wykonalności dla nowych misji. GSP podzielony jest na trzy obszary: ocena misji, studia interdyscyplinarne oraz studia strategiczne.

Program ECI (European Component Initiative) został uruchomiony w celu minimalizowania zależności europejskiego przemysłu kosmicznego od dostawców zewnętrznych, szczególnie dostawców elementów elektroniki.

Programy „opcjonalne” natomiast, finansowane są tylko przez państwa, które zadeklarowały w nich udział. Wysokość wkładu poszczególnych krajów jest ustalana w trakcie negocjacji, osobno dla każdego programu. Zakres poszczególnych programów jest niedookreślony, pozostawiając pole do kooperacji przy ich ustalaniu z państwami uczestniczącymi. Główne obszary składające się na programy opcjonalne to: obserwacja Ziemi, telekomunikacja, nawigacja satelitarna  czy transport kosmiczny.

Źródło:

http://www.esa.int/ESA

http://tk.parp.gov.pl

http://www.mr.gov.pl/kosmos

http://www.space.biz.pl/index.htm#/zwiazek/

materiały PARP


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.