tu jestes / strona główna / ESA / Przetargi
Menu
Przetargi

Pierwszym krokiem przedsiębiorstwa do podjęcia współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i niezbędnym warunkiem zdobycia dostępu do wszystkich przetargów ogłaszanych przez Agencję jest rejestracja własnej firmy na portalu EMITS dostępnym pod poniższym linkiem: http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main, w zakładce Entity Registration.

Dzięki rejestracji, oferenci otrzymują dostęp do systemu EMITS, a tym samym – możliwość zarejestrowania podmiotu w bazie potencjalnych podwykonawców ESA, przeglądania aktualnych zapytań oraz prawidłowego aplikowania do projektów Agencji.

Polskie podmioty, które chcą uczestniczyć w przetargach w ramach wybranych programów opcjonalnych,  muszą złożyć wniosek o tzw. Letter of Support polskiej delegacji, zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

Należy pobrać i uzupełnić fiszkę projektu:

Fiszka dla programu GSTP

Fiszka dla programu IAP

Fiszka dla programu PRODEX

Uwaga: Wypełniony wniosek powinien mieć długość około 3-6 stron dla każdej wersji językowej.

W fiszce projektu, zgodnie ze wzorem należy krótko przedstawić zakres merytoryczny i techniczny całego projektu, opisać rolę i zadania Wnioskodawcy (polski podmiot może składać do EMITS wnioski samodzielnie lub jako partner w międzynarodowym lub krajowym konsorcjum), korzyści z realizacji projektu (w tym korzyści technologiczne i możliwości przyszłych zastosowań rozwiązań opracowanych w ramach projektu) oraz harmonogram rzeczowy i finansowy.

Wypełnioną fiszkę w języku polskim i angielskim należy przesłać w formie elektronicznej – jako pliki PDF oraz niezabezpieczone dokumenty Word, do Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki na adres: kosmos@mg.gov.pl , a jedynie w przypadku programu PRODEX również do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres: beata.mikolajek-zielinska@nauka.gov.pl .

Wnioski rozpatruje polski Zespół Zadaniowy, tzw. Task Force PL, złożony z przedstawicieli resortów i wskazanych przez nich ekspertów (powołany decyzją Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce). Podstawą do oceny i wyboru projektów jest prawidłowo i szczegółowo wypełniony formularz projektowy.

Ostateczną decyzję podejmuje Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w formie uchwały.

Procedura oceny wniosków trwa do 6 tygodni od złożenia wniosku. Po tym terminie Wnioskodawca jest informowany o decyzji Zespołu Międzyresortowego.

W przypadku pozytywnej decyzji, delegacja polska przekazuje do ESA swój list poparcia (Letter of Support), podpisany przez Przewodniczącą polskiej delegacji do ESA, a wnioskodawca uczestniczy w wybranym przetargu zgodnie z odpowiednimi procedurami Agencji.

Najważniejsze wiadomości i kroki postępowania w procedurze przetargowej opisane zostały w Przewodniku opublikowanym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), pod adresem : http://tk.parp.gov.pl/index/more/30287.

Źródło:

http://tk.parp.gov.pl

materiały PARP


Projekt „Wielka nauka – kolejny etap procesu transferu technologii” jest współfinansowany z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.